اخبار

بازدید مدیر کل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صمت از شرکت صنایع توری

سایز متن

بازدید مدیر کل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صمت جناب آقای دکتر محسن گرجی و جناب آقای مجید برازنده ریاست محترم اداره صمت کاشان از شرکت صنایع توری کاشان