محصولات

توری پشه ای

سایز متن

توری پشه ای که از آن برای ورود حشرات مزاحم مانند پشه و مگس و زنبور به داخل و همچنین برای جریان هوا خنک به داخل به درب و پنجره متصل می شود که به توری درب و پنجره نیز معروف است.