درخواست همکاری با شرکت

فــرم اســتــخــدام

نام و نام خانوادگی :
نام پدر :
تاریخ درخواست :

تاریخ تولد :
محل تولد :
وضعیت تأهل :

شماره شناسنامه :
کد ملی :
تعداد فرزندان :

مذهب :
ملیت :
سابقه کار :
سابقه پرداخت بیمه :

آدرس
آدرس محل کار فعلی :
تلفن محل کار فعلی :
آدرس منزل :
تلفن منزل :
وضعیت منزل :
تلفن همراه :
پست الکترونیک :

وضــعــیــت نــظام وظــیــفــه


وضعیت نظام وظیفه :
سازمان انجام وظیفه :
علت عدم انجام خدمت وظیفه :
محل انجام خدمت :
نوع کار در زمان خدمت :

وضــعــیــت جــســمــانــی


در صورت داشتن هرگونه محدودیت از نظر جسمی و روحی و ... ، نوع و میزان آن مطرح گردد :
کارهای انجام شده در زمینه رفع محدودیت های جسمی و روحی توضیح داده شود :
در صورت ابتلا به نوع بیماری ، نوع آن قید گردد :
در صورت ابتلا به بیماری ، دارو های آن قید گردد :
در صورت مصرف سیگار و غیره ، نوع و میزان آن قید گردد :
سـوابـق تـحـصـیـلـی
(به ترتیب از آخرین مدرک و به طور کامل توضیح داده شود )

عنوان مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی :
نام محل تحصیل :
از سال :
تا سال :
معدل :

عنوان مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی :
نام محل تحصیل :
از سال :
تا سال :
معدل :

دوره هـای آمـوزشـی
( به طور کامل توضیح داده شود )

عنوان گواهینامه :
رشته آموزشی :
نام موسسه :
از سال :
تا سال :

عنوان گواهینامه :
رشته آموزشی :
نام موسسه :
از سال :
تا سال :

تـجـربـه و سـابـقـه کـاری
( از آخرین سابقه کاری شروع و به طور دقیق و مشروح تکمیل گردد )
به این صورت تکمیل گردد : نام محل کار /از تاریخ شروع تا پایان / سمت / شماره تماس / حقوق و علت ترک کارمـشـخـصـات اعـضـاء خـانـواده ( به صورت دقیق و مشروح تکمیل گردد )
به این صورت تکمیل گردد : نام و نام خانوادگی / نسبت / شماره تماسمــعــرف ها: ( به صورت دقیق و مشروح تکمیل گردد )
به این صورت تکمیل گردد : نام و نام خانوادگی / شماره تماسآپــلـود رزومــه ( در صورت داشتن رزومه ، از این طریق رزومه آماده خود را ضمیمه کنید )