محصولات

محصولات روی قرقره

سایز متن

محصولاتی که روی قرقره ردیف چین می گردد و قالبا خالص می باشند.

محصولاتی که قطر آنها زیر 1 میلیمتر تا 0/11 می باشد روی قرقره پلاستیک تحویل مشتری می گردد.