اخبار

روز کـارگـر گـرامـی بـاد

سایز متن

هنر کارگران است که ایران آباد

کار بسیار هنر را بنیاد

همت‌ ای اهل هنر بار دگر

تا شود کل وطن خرم و شاد

روز کار و کارگر گرامی باد