اخبار

ســال 1403 بــر مــردم ایــران زمــیــن مــبــارکــبــاد

سایز متن

و انــتــهــای ایــن قــصــه‌ی ســرد و ســفــیــد
هــمــیــشــه ســبــز خــواهــد بــود
تــا رســیــدن ســال نــو ، تــنــهــا یــک ســلام خــورشــیــد بــاقــی ســت . . .

نــوروز 1403 بــر مــردم ایــران زمــیــن مــبــارکــبــاد