اخبار

بازدید عوامل هولدینگ مشفق (هامون نایزه ، آلیاژ گستر و ...) از شرکت صنایع توری کاشان

سایز متن

بازدید عوامل شرکت هولدینگ هنیکو (هامون نایزه) از شرکت صنایع توری در تاریخ 13 / 10 / 1401