سیم آلومینیومی فاین و سوپرفاین

سیم مدیوم و فاین و سوپرفاین آلیاژ آلومینیومی به طور معمول از گروه 5000 طبق استاندارد AA  آمریکا ، که روی قرقره عرضه می شوند.
کاربرد آن ها تولید شیلد و مغزی کابل های Coaxial و در شیلد شیلنگ های تولید شده از مواد پلیمری مختلف و همچنین بافت توری های آلومینیومی و به طور عمده توری های پشه ای می باشد.
مطابق با استاندارد AA  آمریکا این شرکت سیم های مدیوم به قطر 0/94 میلی متر و سیم های فاین به قطر 0/25 و سیم های سوپر فاین به قطر 0/13 میلی متر را به صورت روتین تولید می نماید ، اما همواره برای امکان سنجی به جهت تولید محصول مورد تقاضای مشتری آماده می باشد و مطابق با نیاز مشتری به تغییر فرایندهای تولید به جهت تولید قطرهای غیر روتین می پردازد.

كشش فاين : در اين قسمت ، محصولات توليدی كشش متوسط خروجی آن، سيم با قطر حداقل ۰/۲۰ ميلی متر میباشد.

  كشش سوپرفاين : در اين قسمت سيم توليدی كشش فاين كشيده شده و سيم توليدی تا حداقل  ۰/۱۰ ميلی متر می باشد.

درطی فرآيند كشش، برای رسيدن به مشخصات مكانيكی مطلوب ؛ عمليات كار سختی و عمليات حرارتی مورد لزوم (آنیل) صورت می گيرد. این شرکت دارای ۳ کوره آنیل با ظرفیت ۱ تن می باشد که با دانش فنی مهندسین داخل کشور و با دقت بسیار زیاد تهیه شده است. برای تعیین میزان الانگیشن ماشین های کشش و مشخص نمودن موقعیت آنیل در فرایند کشش با انجام تحقیقات علمی و عملی در کارخانه توسط مرکز تحقیقات اقدامات سازنده ای صورت گرفته است زیرا سازندگان ماشین های کشش پیشنهادی مشخص برای کشش مفتول و سیم آلیاژی نداشتند و تمام تولید کنندگان داخلی نیز تماما ماشین های کشش مفتول آلومینیومی خالص را را در روند تولید خود داشته اند.