بازدید کارشناسان از کارخانه صنایع توری کاشان
۱۳۹۷/۸/۸

هفته اول آبانماه ،کارشناسان از قسمتهای مختلف کارخانه شرکت صنایع توری کاشان بازدید داشتند.در این بازدید مهندس فرزانه ؛رئیس هیئت مدیره ؛ کارشناسان را همراهی نمود.